เริ่มต้นค้นหาเส้นทาง

แสดงเส้นทาง

รีเซ็ต
เมืองฮิกาชิอะกะสึมะ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดกุมมะ เป็นเมืองที่มีพื้นที่สีเขียวอันอุดมสมบูรณ์ถูกล้อมรอบไปด้วยภูเขาขนาดใหญ่ระดับความสูงเกินกว่า 1,000 เมตร ภูเขาอิวาบิสึยามะที่ตั้งตระหง่านอยู่นั้น ยังคงเหลือร่องรอยของปราสาทอิวาบิสึ ซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับท่านซานาดะ และยังเป็นสถานที่ที่ท่านโนบุชิเกะ (ยูกิมูระ) ซานาดะ นักรบซามูไรเคยอาศัยอยู่ในตอนเด็กอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอาทิ หุบเขาอะกะสึมะอันลือชื่อในเรื่องความงดงามของล าธาร แหล่งน้ าผุดฮาโกะชิมะ ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในร้อยแหล่งน้ าที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น และมีหิงห้อยอาศัยอยู่บริเวณนั้นด้วย