เริ่มต้นค้นหาเส้นทาง

แสดงเส้นทาง

รีเซ็ต
เมืองนากาโนะฮาระ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดกุมมะ เป็ นเมืองที่มีธรรมชาติอุดม สมบูรณ์มาก เขื่อนยัมบะสร ้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อเดือนมีนาคม 2020 ท าให ้เกิดทะเลสาบขนาดใหญ่ บริเวณใกล ้เคียงกันเป็ นที่ตั้งของคาวาระยอุ อนเซ็น ในอนาคตมีแผนที่จะเปิดพื้นที่เป็ นที่ตั้งแคมป์ ย่าง บาร์บีคิว และมีรถบัสสะเทินน ้าสะเทินบกให ้บริการด ้วย ทางทิศใต ้ของเมืองเป็ นที่ตั้งของเขาอาซามะอัน ยิ่งใหญ่ เป็นพื้นที่ราบสูงที่มีอากาศเย็นสบายแม ้ในฤดูร ้อน