เริ่มต้นค้นหาเส้นทาง

แสดงเส้นทาง

รีเซ็ต
เมอืงนานาเอะตั้งอยทู่างตอนเหนือของเมอืงฮาโกดาเตะ โดยมกีารน าการท าไร่ท าสวนแบบ ตะวันตกเข ้ามาใช ้ ตั้งแตย่คุเมจิ โดยเฉพาะแอปเปิ้ล ซึ่งวา่กันวา่เมอืงนี้เป็นบ ้านเกิดของแอปเปิ้ล ตะวันตก หรอืเป็นสถานทแี่รกทมี่กีารปลกูแอปเปิ้ลในญี่ป่ นุ นอกจากนี้ยังเป็นเมอืงทมี่กีารท า การเกษตรและการท าฟารม์โคนมทเี่ฟื่องฟมูากแหง่หนงึ่ ทั้งยังมอีทุยานแหง่ชาตโิอนุมะ ซึ่งได ้รับ เลอืกใหเ้ ป็นหนงึ่ในสามทวิทัศนท์สี่วยงามทสี่ดุในญี่ป่ นุ ความงดงามของทวิทัศนธ์รรมชาตนิดี้งึดดู ใจผู้คนเป็นจ านวนมากจวบจนปัจจุบัน